Banner warvictims.fgov.be

Wetteksten


MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN HET GEZIN

N.84 - 884

8 FEBRUARI 1984. - Koninklijk besluit houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten voordele van de zeevissers die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 29 van de Grondwet;

Overwegende dat de zeevissers die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945 nog geen eigen statuut bezitten; dat er aanleiding bestaat om in die leemte te voorzien, die zeevissers een morele steun te verlenen, hun bijzondere verdiensten te erkennen en blijk te geven van 's Lands erkentelijkheid te hunnen opzichte;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers van 19 januari 1983; Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

§ 1. De titel van zeevisser in oorlogstijd wordt toegekend aan de Belgen die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945.

De toekenning van die titel blijkt uit een kaart, « kaart met opgave der dienststaten als zeevisser in oorlogstijd » genoemd.

§ 2. Aan de nationaliteitsvereiste moet voldaan zijn zowel gedurende de in aanmerking te nemen zeevaartperiodes als op het ogenblik van de indiening van de aanvraag bedoeld in artikel 5.

Art. 2.

Voor de toepassing van artikel 1 worden in aanmerking genomen de periodes van werkelijke zeevaart, die rechten verschaffen in het raam van de wet van 5 juli 1971 tot toekenning van een rente aan de zeevissers die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945.

Art. 3.

De titel van zeevisser in oorlogstijd kan postuum worden toegekend, in welk geval de kaart met opgave der dienststaten als zeevisser in oorlogstijd uitgereikt wordt aan de langstlevende echtgenoot of aan de wezen behalve aan degenen wier persoonlijke gedraging aanleiding heeft gegeven tot één van de veroordelingen of de vervallenverklaring bedoeld in artikel 4.

Art. 4.

Van het voordeel van dit besluit zijn uitgesloten de zeevissers die:

1° veroordeeld werden wegens misdaden of wanbedrijven tegen de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat;

2° vervallen verklaard werden van hun burgerlijke en politieke rechten krachtens de besluitwet van 19 september 1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw;

3° veroordeeld werden wegens een scheepvaartmisdaad tijdens een zeevaartperiode.

Art. 5.

Om de titel van zeevisser in oorlogstijd te verkrijgen, moeten de belanghebbenden een aanvraag indienen bij ter post aangetekende brief gericht aan de Minister tot wiens bevoegdheid de belangen van de oorlogsslachtoffers behoren.

Deze aanvraag moet worden ingediend binnen het jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.

Van het recht op de titel van zeevisser in oorlogstijd zijn vervallen:

1° zij die de Belgische nationaliteit verliezen;
2° zij die tot een vrijheidsstraf van twee jaar of meer werden veroordeeld.

Art. 7.

Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 februari 1984.

BOUDEWIJN

Van Koningswege:
De Minister van Sociale Zaken,

J.-L. DEHAENE

De Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu,

F. AERTS


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer